Insamling av offentlig data för en transparent marknad

Bakgrund

Företaget PublicInsight, tidigare DoubleCheck, var den första aktören som samlade in och visade hur stor den offentliga marknaden egentligen är. Detta är sannolikt ett av Sveriges största PSI-projekt där totalt mer än 30 miljoner data granskas och sammanställs varje år till en unik möjlighet för att få en bättre kunskap om de offentliga inköpen. Projektstarten 2012 möjliggjordes via ett produktbidrag från Tillväxtverket. Idag samlas en del av denna data in genom samarbete med vår partner Dagens Samhälle Insikt men det finns ingen motsvarande sammanställning över de offentliga inköpen och därför är intresset för denna data stor både från media, leverantörer som den offentliga sektorn. Kvaliteten och omfattningen av denna data föranledde också att Statskontoret i sin analys av Ekonomistyrningsverkets Transaktionsdatabas (TDB) kom fram till att DoubleChecks data är både bättre och mer omfattande än den som fanns i TDB och detta var också bidragande till deras rekommendation om att lägga ned tjänsten vilket den också gjordes under 2014. 

 

Öppna data – PSI-lagen

Förra året inkom levrantörsreskontror från 99 % av alla kommuner och landsting samt från 95 % av alla myndigheter. En tillräckligt hög siffra för att göra viktiga analyser och fungera som beslutsunderlag. Arbete med denna insamling ligger både i linje med syftet bakom EU:s direktiv om Public Sector Information och den svenska PSI-lagen. Även SKR:s arbete med projektet Öppna data visar många beröringspunkter, med vårt arbete, där syftet bakom att göra obearbetad data tillgänglig ska gagna flera delar av samhället.

Läs mer om Öppna Data här

 

Marknadens användning av PublicInsights data

PublicInsight samlar in obearbetad öppen data som förädlas och tillhandahålles till andra intressenter på marknaden. Både i rapportform, via onlinetjänst och som delar i företags och organisationers analys och forskningsprojekt. Under våren 2015 publicerades den första statligt finansierade forskningsrapporten baserat på DoubleChecks data där Konkurrensverket för första gången kunde jämföra sina egna beräknade upphandlingsvärden med faktiska utbetalningar. (”Den offentliga marknaden i Sverige” – Uppdragsforskningsrapport 2015:4) I denna rapport ingick också en unik seriositetsanalys över samtliga leverantörer till offentlig sektor. Denna sk Health Check utfördes i samverkan med företaget Creditsafe och presenterades första gången på ett symposium på Skatteverket om Vita jobb vilket också sändes på SvT Forum och finns även med i ovan nämnda forskningsrapport.

Läs rapporten här

 

Förutom ovan nämnda rapport är det flertalet offentliga aktörer som använder sig av DoubleChecks sammanställda och bearbetade information för att göra Spendanalyser och jämförelsestudier och nu from 2021 används den för att kunna skapa Köparmaktindex ™. Första fokusområdet är Jämställdhet hos leverantörerna till offentlig sektor. Det är också med glädje som vi ser en naturlig koppling till HBV och deras satsning på ”Know your numbers” som deras medlemstjänst ”Mina sidor” är en del av. På denna kan man läsa om vikten att vi även får in underlag som visar Allmännyttans totala inköp vilka vi samlar in för fjärde året.

 Läs mer på HBV