Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

  • Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?
  • Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?
  • Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?  

Koncernstruktur & resultat

En konsolidering av koncernens senaste årsredovisning ger följande nyckeltal för PublicInsight Holding koncernen avseende räkenskapsåret
202105-202204 (MSEK)

Omsättning-koncernen  5,4
Rörelseresultat-koncernen -4,6

För en proforma resultat- och balansräkning på koncernnivå hänvisas till denna länk.

PublicInsight Holding koncernen bestod vid årsbokslutet 30 april 2022 av följande fem bolag.

** PublicInsight Holding AB - Moderbolag med följande helägda dotterbolag
Årsredovisning länk

** PublicTech Sweden AB
Årsredovisning länk

** PublicInsight Consulting AB
Årsredovisning länk

** PublicBusiness Sweden AB (kommer att läggas vilande)
Årsredovisning länk

** PublicInsight AB (kommer att läggas vilande)
Årsredovisning länk

Koncernstrukturen kommer under räkenskapsåret att förenklas genom att två bolag läggs vilande enligt ovan.

SaaS verksamheten som nyligen lanserats drivs i bolaget PublicTech Sweden AB www.publicinsight.se  Konsultverksamheten drivs i bolaget PublicInsight
Consulting AB under varumärket DoubleCheck som är inarbetat sedan länge www.doublecheck.se

Vi anser att det är en styrka i tillväxtfasen att komplettera SaaS-tjänsten med konsultverksamheten som är inarbetad. Båda bolagen fokuserar på att hjälpa
kunder med offentliga affärer. PublicInsight koncernens fokus kommer framförallt ligga på att växa den internationellt skalbara SaaS-tjänsten.