Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Koncernstruktur & resultat

En konsolidering av koncernens senaste årsredovisning ger följande nyckeltal för PublicInsight Holding koncernen avseende det förkortade räkenskapsåret 202205-202212 (MSEK)

Omsättning-koncernen  2,7
Rörelseresultat-koncernen -2,5

För en proforma resultat- och balansräkning på koncernnivå hänvisas till denna länk.

PublicInsight Holding koncernen bestod vid årsbokslutet 31 december 2022 av följande fem bolag.

** PublicInsight Holding AB - Moderbolag med följande helägda dotterbolag
Årsredovisning länk

** PublicTech Sweden AB
Årsredovisning länk

** PublicInsight Consulting AB
Årsredovisning länk

** PublicBusiness Sweden AB
Årsredovisning länk

** PublicInsight AB
Årsredovisning länk

SaaS verksamheten som nyligen lanserats drivs i bolaget PublicTech Sweden AB www.publicinsight.se  Konsultverksamheten drivs i bolaget PublicInsight
Consulting AB under varumärket DoubleCheck som är inarbetat sedan länge www.doublecheck.se

Vi anser att det är en styrka i tillväxtfasen att komplettera SaaS-tjänsten med konsultverksamheten som är inarbetad. Båda bolagen fokuserar på att hjälpa
kunder med offentliga affärer. PublicInsight koncernens fokus kommer framförallt ligga på att växa den internationellt skalbara SaaS-tjänsten.