Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Bolagsordning

Bolagsordning för Publiclnsight Holding AB (Org.nr. 556998–1342)

§1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Publiclnsight Holding AB

§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Luleå kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet som är inriktad mot att förvalta och utveckla koncernens dotterbolag och dess aktier samt hantera och förvalta aktier i intressebolag i verksamheter som är av gagn för dotterbolagens drift och utveckling samt i den mån så finnes möjlighet även kunna erbjuda rådgivning avseende förändringsledning och ekonomistyrning inom verksamheter som agerar på den offentliga marknaden samt idka därtill förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

§5 Antal
aktier Antal aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 9 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.

§7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 till 1 revisorssuppleant.

§8 Kallelse
Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom e‐post.

§9 Poströstning
Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

§10 Bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas i Luleå kommun eller Stockholms kommun. På ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas. 1. Val av ordförande vid stämman 2. Val av protokollförare och en eller två justeringspersoner 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Godkännande av dagordning 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen Bolagsordning för Publiclnsight Holding AB Org.nr. 556998–1342 Sida 2 av 2 7. Beslut om a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen   b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen   c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i vissa fall revisorerna 9. Val till styrelsen och i förekommande fall revisorer 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§12 Hembud
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen uppmanar de lösnings berättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader från anmälan hos styrelsen om övergången. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.